Зміст навчання та цілі навчання

Цілі навчання іноземної мови в середніх закладах визначаються Державним освітнім стандартом і Програмою з іноземних мов.

Вони визначають очікувані результати навчальних досягнень учнів в оволодінні іноземною мовою за період навчання в середньому навчальному закладі.

В сучасній методиці навчання іноземних мов у середніх навчальний закладах висуваються 4 цілі: практична, виховна, освітня і розвиваюча.

Практична мета є провідною. Вона передбачає практичне

опанування учнями умінь мовлення на рівні, достатньому для здійснення іншомовного спілкування в чотирьох видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні читанні та письмі в типових ситуаціях.

Основні мовленнєві вміння включають:

 • вміння здійснювати усне спілкування в різних ситуаціях;
 • вміння розуміти на слух основний зміст нескладних текстів;
 • вміння читати і розуміти нескладні тексти різних жанрів та видів з різним ступенем розуміння їх змісту;
 • вміння зафіксувати і передати письмово елементарну інформацію.

Виховна мета

реалізується через систему особистого ставлення до нової культури у процесі оволодіння цією культурою.

Передбачається виховання в учнів:

 • культури спілкування, прийнятої в сучасному світі;
 • позитивного ставлення до іноземної мови, культури народу, який розмовляє цією мовою;
 • таких рис характеру як доброзичливість, толерантність, колективізм.

Освітня мета досягається шляхом освіти учнів засобами ін мови, передбачає:

 • порівняння явищ ін мови з рідною мовою;
 • залучення до діалогу культур;
 • оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії країни, мова якої вивчається;
 • міння вчитися (працювати з книжкою, підручником, тощо).

Розвиваюча мета передбачає розвиток в учнів:

 • мовленнєвих здібностей (фонет та інтонац слуху, мовної здогадки,  логічного викладання думок тощо);
 • інтелектуальних і пізнавальних здібностей (різних видів пам’яті – слухової й зорової, оперативної та тривалої, уваги – довільної та
 • мимовільної, уяви тощо);
 • готовності до участі в іншомовному спілкуванні;
 • готовності до подальшої самоосвіти в галузі володіння іноземно мовою.

У навчанні всі цілі реалізуються одночасно, у комплексі. Цілі навчання тісно пов’язані зі змістом навчання.

Зміст навчання має забезпечити досягнення головної мети навчання, яка, полягає в тому, щоб навчити учнів спілкуватися іноземною мовою в типових ситуаціях повсякденного життя в межах засвоєного програмного матеріалу.

Зміст навчання включає такі компоненти:

 • Сфери спілкування, теми, ситуації.
 • Мовний, мовленнєвий, країнознавчий та лінгвокраїнознавчий навчальний матеріал.
 • Знання, навички та вміння мовлення.General characteristics of the verb as a part of speech.
Сейчас вы читаете: Зміст навчання та цілі навчання