Етапи навчання писемного мовлення

У навчанні письма дослідники виділяють три етапи:

1. оволодіння орфографією із залученням матеріалу, опрацьованого усно;

2. засвоєння структурних моделей речень, властивих усній та письмовій формам спілкування, комбінування їх у мовленні;

3. оволодіння писемним мовленням як засобом спілкування. Для кожного з етапів характерні різні типи і види вправ. Так, на першому етапі формування орфографічних навичок використовуються вправи з аналізу,

вправи на ідентифікацію та диференціацію:

–    групування слів на основі протиставлення графем;

–    списування з різними завданнями (підкреслити букву, буквосполучення, слова з однією орфограмою);

–    написання слів за заданими першими літерами.

Основною метою другого етапу, поряд з орфографічними навичками, є формування лексико-граматичної правильності письма. На цьому етапі найбільш поширеними визнаються такі види вправ:

–    вправи на запитання-відповіді з частковою зміною мовного матеріалу;

justify;">–    на підстановку;

–    диктанти.

Мета третього етапу в навчанні письма і писемного мовлення – формування дій, що забезпечують виклад власних думок в письмовій формі. Характерними видами вправ на цьому етапі можуть бути:

–    відповіді на запитання та складання запитань до тексту;

–    складання плану до прочитаного тексту;

–    переказ за планом;

–    написання листа (неофіційного та офіційного);

–    написання короткої автобіографії;

–    опис картини, слайдів, міста, вулиці

 
Компьютерное обучение педагогика.