Методика навчання іноземних мов

Методика як наука тісно пов’язана з концепцією навчального процесу, його основними компонентами, які й складають сукупність об’єктів вивчення та об’єктів дослідження.

До основних компонентів навчального процесу відно­ситься: 1) навчаюча діяльність учителя; 2) навчальна діяльність учнів і 3) організація навчання.

Навчання – це акт взаємодії того, хто навчає, з тим, кого навчають, з метою передачі одним і засвоєння іншим соціального досвіду.

Обидві сторони і вчитель, і учень – беруть активну участь у цій діяльності.

Спочатку навчаючі дії вчителя превалюють. Поступово частка “участі” вчителя в

сумісній діяльності зменшується, а учнів зростає. Дії учнів стають більш активними, творчими й самостійними; а роль учителя зводиться до керування цією активною і самостійної діяльністю учнів.

Під “організацією” маються на увазі такі фактори: мета навчання, його зміст, методи та прийоми, а також засоби навчання.

Методика викладання іноземних мов – це наука, яка вивчає

цілі, зміст, методи і засоби навчання, а також способи учіння і виховання на матеріалі іноземної мови.

Об’єктом методики викладання іноземних мов є навчання, а її предметом – метод навчання.

У методиці викладання іноземних мов виділяють:

Загальну методику яка займається вивченням закономірностей та особливостей процесу навчання будь-якої іноземної мови у будь-якому типі навчального закладу. Спеціальну методику яка досліджує навчання конкретної іноземної мови у певному типі навчального закладу з урахуванням мовних і мовленнєвих особливостей рідної мови.

Методи дослідження в методиці навчання іноземних мов

В сучасній методиці навчання іноземних мов використовуються основні та допоміжні методи дослідження.

До основних методів відносять: 1) критичний аналіз літературних джерел; 2) вивчення та узагальнення позитивного досвіду роботи вчителів, які досягли видатних результатів у навчально-виховному процесі; 3) наукове спостереження; 4) пробне навчання; 5) експеримент; 6) дослідне нав­чання. Допоміжні методи охоплюють: 1) метод інтерв’ю; 2) анкетування, 3)тестування; 4) бесіду, 5) хронометрування, 6) метод експертів тощо.

Усі методи дослідження ефективні лише за умови їх комплексного використання. Саме тому для проведення методичного дослідження у більшості випадків використовується кілька методів у комплексі – реалізується комплексне дослідження.
Модем назначение.
Сейчас вы читаете: Методика навчання іноземних мов