Комунікативний підхід у навчанні іноземної мови

Системою називається будь-яке складне явище, до якого входять численні елементи, котрі утворюють певну сукупність завдяки наявності між ними внутрішніх зв?язків.

Навчання ін мов у середніх навчальних закладах визначається як система, функціонування якої обумовлюється багатьма чинниками. Головними з них є: характер соціального замовлення на сучасному етапі розвитку суспільства, цілі навчання та виховання, принципи і зміст навчання іноземної мови та інші.

Існують різні

підходи до описання системи навчання іноземної мови. Одним із таких підходів є тлумачення системи навчання іноземної мови як багаторівневої ієрархічної будови, в межах якої визначається характер взаємодії усіх елементів, що складають систему навчання іноземних мов.

І. Л. Бім виділяє три рівні у структурі системи навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. На першому рівні система навчання розглядається із загальних позицій як система, що створює взаємодію методики як науки та всієї об’єктно – предметної галузі.
На другому рівні система навчання співвідноситься зі сферою навчання

конкретної іноземної мови.
На третьому рівні система навчання іноземної мови розглядається як реальний навчально-виховний процес, головними компонентами якого є  вчитель, учні та матеріальні засоби навчання.

Комунікативний підхід у навчанні іноземної мови. Підхід” означає стратегію навчання.

В сучасній методичній літературі виділяють 4 основні підходи:

  • Біхевіористський підхід
  • Інтуїтивно-свідомий підхід
  • Свідомий пізнавальний підхід
  • Комунікативний підхід

Комунікативний підхід передбачає органічне поєднання свідомих і підсвідомих компонентів у процесі навчання ін мови. Комунікативний підхід в найбільшій мірі відбиває специфіку ін мови як навчального предмета в середньому навчальному закладі.

Реалізація комунікативного підходу у навчальному процесі з іноземної мови означає, що формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь відбувається шляхом і завдяки здійсненню учнем іншомовної мовленнєвої діяльності.

З позиції комунікативного підходу процес навчання іноземної мови будується адекватно реальному процесу мовленнєвого спілкування, тобто процес навчання є моделлю процесу морвленнєвої комунікації.
Belles-lettres style.
Сейчас вы читаете: Комунікативний підхід у навчанні іноземної мови