Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності

А. Ознайомлювальне читання. Цей режим читання є найбільш розповсюдженим у всіх сферах життя і здійснюється на матеріалі автентичних текстів, які несуть інформацію про побут, традиції, культуру, історію країни, мова якої вивчається. Це читання про себе без вказівки на обов’язкове наступне використання здобутої інформації. Особливостями цього способу читання є високий темп ознайомлення з усім текстом, точність розуміння основного змісту та найбільш суттєвих деталей.

Б. Вивчаюче читання

має своєю метою досягнення максимально повного і точного розуміння інформації тексту і критичного осмислення цієї інформації. Однією з цілей такого читання є формування в учнів умінь самостійно долати труднощі мовного та смислового характеру. Це вдумливе читання, яке здійснюється у повільному темпі, а його об’єктом є “вивчення” не мовного матеріалу, а тієї інформації, що подається у тексті.

В. Вибіркове/ переглядове читання. Метою цього режиму читання є формування уміння швидко переглянути ряд матеріалів (газет, статей), для того щоб знайти конкретну інформацію. Учень повинен швидко переглянути

текст, знайти потрібну інформацію і сконцентрувати на ній свою увагу, намагаючись зрозуміти її повністю.

Труднощі навчання читання іноземною мовою. Процес навчання читання іноземною мовою ускладнюється цілим рядом об’єктивних та суб’єктивних факторів. Найбільш характерними з них є такі:

  • кількісна неадекватність між буквами та звуками у слові, тобто між графічним та звуковим образом слова;
  • різночитання однакових букв та буквосполучень;
  • кількість букв алфавіту та кількість графем, які вони утворюють;
  • наявність “німих” букв у словах;
  • наявність багатозначних та конвертованих слів;
  • непрямий порядок слів (інверсія);
  • звороти з дієприкметниками та дієприслівниками;
  • умовні безсполучникові речення;
  • герундіальні звороти;
  • складні речення та конструкції.What are the characteristics of a verb.
Сейчас вы читаете: Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності