Державний освітній стандарт з іноземної мови

Державний стандарт загальної середньої освіти – це зведення норм і положень, що окреслюють державні вимоги до освіченості особи на рівні початкової, базової і повної загальної середньої освіти та гарантії держави в її досягненні громадянами.

Стандарт визначає:
?    структуру змісту загальної середньої освіти,
?    національний базовий навчальний план середньої загальноосвітньої школи
?    обов’язковий мінімум змісту навчання з кожної освітньої галузі
?    обов’язкові

результати навчання на різних освітніх рівнях
?    компетенцію і взаємну відповідальність учасників освітнього процесу, державні гарантії в одержанні загальної середньої освіти та контроль за дотриманням вимог даного стандарту;
?    порядок внесення змін до державного стандарту загальної середньої освіти.

Зміст загальної середньої освіти в Україні складається з державного, регіонального і шкільного компонентів.

Державний компонент змісту загальної середньої освіти це обов’яз¬ковий мінімум основних галузей знань і мінімальна тривалість їх вивчення, які забезпечують

одержання загальної середньої освіти.
Регіональний компонент змісту загальної середньої освіти відображає національну своєрідність  регіону, його історію і культуру, традиції тощо.

Шкільний компонент змісту загальної середньої освіти добирається з урахуванням інтересів, здібностей учнів даної школи, можливостей її пед колективу і визначає специфіку даного навч закладу.
Іноземна мова входить до освітньої галузі “Мови і література”‘. Державний стандарт з навчального предмета “Іноземна мова” має визна¬чити загальну частину змісту освіти за умов існування різних програм, навчальних планів і підручників. Для укладання Державного стандарту з іноземної мови необхідно насамперед визначити базовий рівень володіння нею.

Сучасні вимоги до кваліфікації вчителя іноземної мови

Кваліфікаційна характеристика вчителя – це перелік основних вимог до професій¬ній якостей, знань і вмінь фахівця, необхідних для успішного виконання професіних обов’язків.

Методичний компонент його кваліфікаційної характеристики включає вимоги до теоретичної і до практичної підготовки вчителя іноземної мови.
Основні вимоги до теоретичної підготовки
Вчитель іноземної мови повинен знати і розуміти:

  • основні етапи розвитку методики навчання іноземних мов;
  • основи теорії формування комунікативної компетенції учнів, яка складається з:
  • мовленнєвої компетенції;
  • мовної лінгвістичної компетенції;
  • соціокультурної компетенції;
  • навчальної компетенції тощо;

Основні вимоги до практичної підготовки вчитель іноземної мови повинен уміти реалізовувати:

  • комунікативно-навчальну функцію, тобто кваліфіковано застосовувати сучасні принципи, методи, прийоми і засоби навчання іншомовного спілкування;
  • виховну функцію, тобто вирішувати завдання морального, культурно-естетичного, трудового виховання учнів засобами іноземної мови
  • розвиваючу функцію, тобто прогнозувати шляхи формування і розвитку інтелектуальної та емоційної сфер особистості учня, його пізнавальних і розумових здібностей у процесі оволодіння іншомовним мовленням;
  • освітню функцію, тобто допомагати учням в оволодінні уміннями вчи¬тися, розширювати свій світоглядPhonetic stylistic devices examples.
Сейчас вы читаете: Державний освітній стандарт з іноземної мови